Línia de recerca

Etno1
Etno1
Etno1
Etno1

L’objectiu principal és l’estudi etnobotànic dels territoris de parla catalana i la comparació amb altres territoris, sobretot ibèrics i mediterranis.
Aquesta línia s’estructura bàsicament en estudis territorials i en altres aspectes transversals que descrivim breument tot seguit.

  1. Estudis etnoflorístics. L’objectiu dels treballs que duem a terme és doble. D’una banda, contribuir a l’inventari d’una part rellevant dels patrimonis cultural i natural, particularment fràgil, car molts coneixements populars sobre plantes són en mans de persones de força edat. D’altra banda, constituir una de les etapes de la bioprospecció o recerca de formes d’aprofitament i gestió de la biodiversitat, tot servint de base per a estudis químics, farmacològics, bromatològics i d’altres menes que puguin conduir a noves fonts de medicaments, aliments i altres elements de benestar per a la humanitat d’origen natural. Es fan també aproximacions d’etnobotànica quantitativa amb el suport de la línia d’anàlisis estadístiques i models matemàtics.
  2. Estudi d’agroecosistemes, particularment dels horts familiars. Els ecosistemes modelats per les activitats de conreu constitueixen un reservori no només de biodiversitat cultivada i silvestre, sinó de pràctiques de gestió i de coneixements, que els fa particularment interessants. Els horts familiars -i, en general, les plantes de l’entorn de l’habitació humana- són, a casa nostra, fets molt vius i fonts d’informació etnobotànica molt productives. En alguns d’aquests estudis col·laborem amb altres grups ibèrics (J.J. Lastra, M. Pardo de Santayana, V. Reyes).
  3. Estudi de plantes alimentàries silvestres. Derivada alhora dels dos punts anteriors, menem una línia de recerca sobre plantes alimentàries silvestres i els anomenats conreus menors. Dins del saber etnobotànic aquests temes sempre han estat importants i en una època de crisi econòmica com l’actual prenen encara més relleu. Ens ocupem particularment del saber tradicional sobre aquesta mena de plantes en les prospeccions etnobotàniques en els territoris que estudiem i, a més, treballem sobre aquest tema en col·laboració amb altres grups ibèrics per a establir comparances i entendre com és ara i com ha anat variant al llarg del temps el consum i la percepció d’aquestes plantes per la població.
  4. Fitonímia. Els noms populars de les plantes formen un dels conjunts de dades etnobotàniques més abundants i diversos. En els nostres treballs recollim els diferents noms catalans de les plantes que ens són reportades i n’estudiem la varietat, la distribució geogràfica, l’originalitat i el significat etnobotànic. En col·laboració amb el Termcat, Centre de Terminologia, hem elaborat i anem revisant i actualitzant un recull de noms catalans de plantes, que depassa ja les 30.000 entrades Noms de plantes).