Línia de recerca

Etno1
Etno1
Etno1
Etno1

L’objectiu principal és l’estudi etnobotànic dels territoris de parla catalana i la comparació amb altres territoris, sobretot ibèrics i mediterranis.
Aquesta línia s’estructura bàsicament en estudis territorials i en altres aspectes transversals que descrivim breument tot seguit.

 1. Estudis etnoflorístics. L’objectiu dels treballs que duem a terme és doble. D’una banda, contribuir a l’inventari d’una part rellevant dels patrimonis cultural i natural, particularment fràgil, car molts coneixements populars sobre plantes són en mans de persones de força edat. D’altra banda, constituir una de les etapes de la bioprospecció o recerca de formes d’aprofitament i gestió de la biodiversitat, tot servint de base per a estudis químics, farmacològics, bromatològics i d’altres menes que puguin conduir a noves fonts de medicaments, aliments i altres elements de benestar per a la humanitat d’origen natural. Es fan també aproximacions d’etnobotànica quantitativa amb el suport d’anàlisis estadístiques i models matemàtics. Treballem bàsicament als Països Catalans, però també hem col·laborat amb iniciatives d’àmbit hispànic (com ara l’Inventario español de los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad) o nord-africà. D’algunes plantes es fan estudis monogràfics, per tipus d’ús o per grups taxonòmics. Encara que, en general, els nostres informants són persones grans, que són les que més i millor conserven el saber popular, també hem entrevistat gent jove i fins i tot nenes en edat escolar. En alguns casos, les prospeccions etnobotàniques es vinculen a accions de desenvolupament socioeconòmic.
  • Metaanàlisi de dades etnobotàniques. A partir de la informació, que ja comença a ser abundant, que tenim a la nostra base de dades, hem començat a fer anàlisis comparatives entre diverses àrees dins del domini lingüístic català.
   • Estudi d’agroecosistemes, particularment dels horts familiars. Els ecosistemes modelats per les activitats de conreu constitueixen un reservori no només de biodiversitat cultivada i silvestre, sinó de pràctiques de gestió i de coneixements, que els fa particularment interessants. Els horts familiars -i, en general, les plantes de l’entorn de l’habitació humana- són, a casa nostra, fets molt vius i fonts d’informació etnobotànica molt productives. En alguns d’aquests estudis, de caire etnoecològic, col·laborem amb altres grups ibèrics.
    • Estudi de mercats i etnobotànica urbana. A part dels agroecosistemes on se’n produeixen moltes, és força interessant la investigació de les plantes útils comercialitzades en mercats, on es pot trobar biodiversitat cultivada i silvestre. A més, en algunes zones urbanes (per exemple l’àrea metropolitana de Barcelona) estudiem les plantes que els diversos grups ètnics que hi habiten utilitzen.
     • Estudi etnobotànica de plantes al·lòctones. En part de manera vinculada a les prospeccions en grups ètnics d’origen forà (vegeu la línia anterior) i en part de manera independent, investiguem la incidència de plantes no autòctones (des de les que s’adquireixen al comerç fins a les que han estat introduïdes al territori, algunes fins i tot com a invasores).
      • Estudi de plantes alimentàries silvestres. Derivada alhora dels dos punts anteriors, menem una línia de recerca sobre plantes alimentàries silvestres i els anomenats conreus menors. Dins del saber etnobotànic aquests temes sempre han estat importants i en una època de crisi econòmica com l’actual prenen encara més relleu. Ens ocupem particularment del saber tradicional sobre aquesta mena de plantes en les prospeccions etnobotàniques en els territoris que estudiem i, a més, treballem sobre aquest tema en col·laboració amb altres grups ibèrics per a establir comparances i entendre com és ara i com ha anat variant al llarg del temps el consum i la percepció d’aquestes plantes per la població.
       • Estudi de races locals de plantes agrícoles. Recentment hem començat una línia de recerca sobre plantes cultivades, amb especial atenció a les races tradicionals, sovint gestionades a nivell local, de plantes cultivades, al Baix Llobregat a les illes d’Eivissa i Formentera. Igualment, participem en projectes d’àmbit ibèric sobre aquesta mena de plantes. Com en etnoflora, treballem fonamentalment als Països Catalans, però també col·laborem en el projecte d’abast hispànic Inventario español de los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad agrícola.
        • Fitonímia. Els noms populars de les plantes formen un dels conjunts de dades etnobotàniques més abundants i diversos. En els nostres treballs recollim els diferents noms catalans de les plantes que ens són reportades i n’estudiem la varietat, la distribució geogràfica, l’originalitat i el significat etnobotànic. En col·laboració amb el Termcat, Centre de Terminologia, hem elaborat i anem revisant i actualitzant un recull de noms catalans de plantes, que depassa ja les 35.000 entrades, publicat en forma de llibre i accessible a la pàgina web Noms de plantes del Termcat).